Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Mazowiecka
Hufiec 
Ostrołęka

1. ORGANIZATORZY RAJDU/ KONTAKT 

 • Komendant rajdu – pwd. Krzysztof Krawczyk
 • Z-ca komendanta rajdu – Paulina Domurad 
 • Komendanci tras:
  • Komendant trasy harcerskiej – Natalia Kinalska
  • Z-ca komendanta trasy harcerskiej – 
  • Komendant trasy starszoharcerskiej/wędrowniczej – pwd. Olga Grzegorczyk
  • Z-ca komendanta trasy starszoharcerskiej/wędrowniczej – Natalia Soliwoda
  • Komendant trasy zuchowej  Anna Florkowska
  • Z-ca komendanta trasy zuchowej Maja Bonikowska
 • Szef zespołu ds. promocji i mediów –  Julia Młodawska
 • Szef biura rajdu – Wiktoria Zielińska
 • Kwatermistrz – Rafał Krawczyk
 • Szef Drużyny Sztabowej – Przemysław Książek
 • Z-ca  Szefa Drużyny Sztabowej  Jakub Kośnik
 • Szef Kawiarenki  pwd. Justyna Blejsz
 

KONTAKT

2. TERMIN I MIEJSCE RAJDU 

Rajd odbędzie się w Kamiance – w okolicach Ostrołęki (woj. Mazowieckie) w dniach 7-9 czerwca 2024. Bez względu na warunki atmosferyczne. Organizatorzy oczekują na wszystkie patrole na starcie rajdu (informacja zostanie podana po weryfikacji zgłoszenia) w piątek (od godziny 16).  Program rajdu oraz wszelkie szczegółowe informacje patrole otrzymają wraz z potwierdzeniem zgłoszenia. 

3. UCZESTNICY 

Rajd „Harcerskim Tropem” jest imprezą harcerską, przeznaczoną dla Zuchów, Harcerzy, Harcerzy Starszych i Wędrowników. W rajdzie mogą brać udział drużyny harcerskie/zastępy/patrole oraz grupy zorganizowane (we wszystkich przypadkach mogą być one maksymalnie 20 osobowe, minimalnie 6 osobowe (5 osób + opiekun)). W skład każdego patrolu musi wejść co najmniej jedna pełnoletnia osoba (opiekun), która podczas zgłaszania patrolu wyśle nam oświadczenie o odpowiedzialności za życie i zdrowie niepełnoletnich członków patrolu oraz oświadczenie o odpowiedzialności za szkody materialne wyrządzone przez niepełnoletnich członków patrolu. 

4. ZGŁOSZENIA 

Na zgłoszenia czekamy do 19 maja 2024. Zgłoszenia prosimy wysyłać poprzez  formularz zgłoszeniowy  dostępny w załączonym przez nas formularzu. Zgłoszenie musi zawierać: Nazwę patrolu, dokładną ilość osób, hufiec, dane członków grupy (imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania), dokładne dane osoby pełnoletniej. Opiekun nie ponosi kosztów za wpisowe, jeżeli minimalna liczba uczestników w patrolu zostaje zachowana. 

Przed rajdem patrole po wysłaniu zgłoszenia otrzymują list zwrotny z potwierdzeniem zakwalifikowania się na rajd oraz szczegółową instrukcją i ogólnym planem rajdu oraz  o zadaniach przedrajdowych  do wykonania. 

Za patrol zakwalifikowany  na trasę uważa się ten, który spełnia wszystkie poniższe warunki: 

 • w terminie i w poprawny sposób prześle zgłoszenie do organizatorów, 
 • dokona wpłaty wpisowego za wszystkich członków patrolu najpóźniej do tygodnia po wysłaniu zgłoszenia, 
 • spełnia wymogi co do minimalnej liczby członków patrolu. 

5. PŁATNOŚCI 

Koszt uczestnictwa w rajdzie, zależy od daty zgłoszenia: 

 • patrole które zgłoszą się do 31.03.2024 – wpisowe wynosi 60 zł od osoby
 • patrole które zgłoszą się w terminie 01.04 – 19.05.2024 – wpisowe wynosi 70 zł od osoby

Płatność należy dokonać  przelewem na konto:    55249000050000450021520681 – Hufiec ZHP Ostrołęka, pl. gen. J. Bema 11, Ostrołęka. W tytule przelewu prosimy wpisać: „Wpisowe – 6. Rajd „Harcerskim Tropem” – Nazwa Patrolu”.  Potwierdzenie wpłaty wpisowego prosimy przesłać na rajdowy adres mailowy: harcerskim_tropem@ostroleka.zhp.pl 

UWAGA! Wpłata wpisowego musi być zaksięgowania najpóźniej 7 dni od daty zgłoszenia.

6. GWARANTOWANE ŚWIADCZENIA 

Organizator zapewnia uczestnikom rajdu: 

 • gorący posiłek w sobotę, 
 • dostęp do wody pitnej, 
 • miejsce noclegowe pod namiot, 
 • mapę terenu w skali 1:50 000, 
 • dyplomy uczestnictwa w rajdzie,
 • nagrody,
 • harcerską przygodę,
 • atrakcja w sobotę,
 • znaczek pamiątkowy z rajdu. 

7. OBOWIĄZKOWY EKWIPUNEK PATROLU 

Każdy patrol we własnym zakresie zapewnia sobie: namioty, śpiwory, karimaty, apteczkę pierwszej pomocy, prowiant, naczynia na ciepły posiłek, przybory toaletowe, busolę, zgodę hufca na udział w rajdzie. Mile widziane będą wszelkie elementy identyfikujące drużynę/zastęp/patrol typu koszulka, proporzec, itp. 

8. PUNKTACJA  

Każda jednostka harcerska biorąca udział w 6. Rajdzie “Harcerskim Tropem” będzie oceniana w punktacji, dzięki której organizator wybierze najlepszy patrol.  

Patrol może zdobyć maksymalnie 150 punktów za następujące kryteria:

 • 100 punktów – ocena realizacji wykonania punktów na trasie, 
 • 30 punktów – ocena realizacji wykonania zadania przedrajdowego,
 • 20 punktów – ogólne zachowanie, reprezentacja.

9. INNE INFORMACJE 

 • 6. RHT jest rajdem pieszym. Każdy patrol musi być przygotowany na nocleg pod namiotem, a także na kilkunastokilomerową trasę pieszą. (długość zależna jest od wyboru trasy)
 • Uczestnik rajdu zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu. Ponadto zobowiązuje do przestrzegania Prawa Harcerskiego . 
 • Nieprzestrzeganie powyższych norm może doprowadzić do wydalenia uczestnika lub patrolu z rajdu. Rodzic/ prawny opiekun jest poinformowany o tym i na własny koszt musi odebrać dziecko z miejsca obozowiska. 
 • W razie rezygnacji z uczestnictwa w rajdzie po przyjęciu zgłoszenia, wpisowe nie będzie zwracane, a uczestnicy tracą prawo do wszelkich świadczeń.
 • Liczba uczestników ograniczona (300 uczestników/30 patroli – w zależności od tego który z limitów nastąpi pierwszy).
 • Za zdrowie i życie uczestników oraz szkody materialne wyrządzone podczas rajdu odpowiadają pełnoletni instruktorzy lub pełnoletni opiekunowie drużyn rajdowych.
 • Za szkody wyrządzone przez członków patrolu odpowiada jego opiekun.
 • Organizator zastrzega sobie ostateczną interpretację regulaminu.